Tréninkové psychotesty k Policii ČR a dalším bezpečnostním sborům
kPolicii.ePsychotesty.cz


Odkryjte záhady psychotestů a připravte se s námi!

Pro mnoho uchazečů jsou policejní psychotesty výzvou, protože nevědí, co od nich očekávat. Na našem webu nabízíme ekvivalenty skutečných testů, které vám pomohou lépe se připravit. Ačkoliv nejsou identické s originálními testy, byly pečlivě navrženy tak, aby simulovaly skutečné podmínky a typy úkolů, které vás čekají.

Investice do vaší přípravy může znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem. Zkuste naše testy a udělejte první krok k úspěšné kariéře v bezpečnostních sborech!

Uchazeči, kteří uspějí v psychotestech, vykazují silné týmové schopnosti, asertivní komunikaci a schopnost rychlé adaptace. Sebereflexe a schopnost učit se z vlastních chyb jsou klíčové pro kontinuální vlastní rozvoj. Mnoho kandidátů podcení význam těchto psychotestů, ale pravdou je, že jejich pravidelným procvičováním můžete výrazně zvýšit své šance na úspěšné přijetí.

Naše webové stránky vám nabízejí nejen možnost procvičování těchto testů, ale také komplexní zpětnou vazbu a rady, jak se zlepšit. Nečekejte, až vás přijímací řízení nepříjemně překvapí. Připravte se na ně předem s námi a staněte se tou nejlepší verzí sebe sama!

Stát se členem prestižního bezpečnostního sboru je pro mnohé životním snem. Kromě fyzické připravenosti je tu ale jeden důležitý krok, který mnozí podceňují, a to jsou právě psychotesty. Co vlastně jsou a jak je zvládnout?

Historie psychotestů

Psychotesty zažily svůj rozkvět v 20. století a staly se jedním z nejdůležitějších nástrojů v oblasti hodnocení a selekce jedinců pro různé profese. Vznikly primárně jako metoda hodnocení duševního zdraví pacientů, ale postupem času byla rozpoznána jejich hodnota i v jiných oborech. Bezpečnostní sbory, hledající ty nejlepší z nejlepších, brzy pochopily, že psychotesty jsou klíčovým nástrojem v selekčním procesu.

Struktura a průběh skutečných psychotestů k policii

Psychotesty k policii a bezpečnostním sborům jsou komplexním procesem. Začínají standardizovanými testy, které jsou dnes převážně vyplňovány na počítači, a které měří různé kognitivní schopnosti - od logického myšlení po rychlost reakce. Osobnostní dotazníky následně hodnotí charakterové rysy, duševní zdraví a etická hlediska uchazeče. Závěrečný rozhovor s psychologem poté poskytuje hlubší vhled do motivace, osobní historie a potenciálních rizik kandidáta.

Vstupní psychotesty v bezpečnostních sborech se typicky skládají ze čtyř hlavních částí. Každá z těchto částí má svůj specifický účel a měří různé aspekty vašich schopností a osobnosti.

1. Obecná část psychotestů

Zde se nejčastěji zaměřujete na otázky týkající se vašich motivací a očekávání od služby v bezpečnostních sborech. V obecné části vám mohou být například položeny otázky, proč chcete sloužit u policie, čeho se v případě přijetí obáváte, nebo jak byste se chovali v určitých situačních scénářích. Doplňování situačních obrázků vhodnými texty je další častou součástí, kde se sleduje, jak interpretujete různé situace a jaké reakce považujete za vhodné. Tyto dotazníky bývají převážně v písemné formě.

2. Výkonová část psychotestů (IQ testy)

Výkonová část se zaměřuje na kvantifikaci intelektuálních schopností uchazeče a zahrnuje úkoly měřící různé aspekty inteligence a současně i práci pod časovým tlakem. Typickým příkladem testu, který může být v této části zahrnut, je IST 2000 R (Intelligenz-Struktur-Test 2000 R), což je komplexní inteligenční test s následujícími subtesty:

 • Doplňování vět: Uchazeč musí dokončit větu tak, aby měla smysluplný kontext.
 • Analogie: Určení vztahu mezi dvěma slovy či symboly a nalezení ekvivalentního vztahu u další dvojice.
 • Zobecňování: Identifikace obecného principu či charakteristiky na základě konkrétních informací.
 • Matematické úkoly: Řešení různých matematických problémů a úloh.
 • Číselné řady: Identifikace logiky v posloupnosti čísel a určení následujícího čísla.
 • Početní znaménka: Určení správného početního znaménka pro dokončení matematického výrazu.
 • Geometrické tvary: Rozpoznání a porozumění vzorům a vztahům mezi geometrickými tvary.
 • Úlohy s kostkami: Vizuální prostorové úkoly spojené s manipulací s kostkami.
 • Úlohy s maticemi: Identifikace vzoru v matici symbolů či tvarů a výběr chybějícího prvku.
 • Verbální paměť: Zapamatování a následná reprodukce slovních informací.
 • Figurální paměť: Zapamatování a následná reprodukce obrazových či vizuálních informací.
 • Všeobecné znalosti: Otázky z různých oblastí vědění, například geografie, historie, vědy nebo aktuální události.

Tyto úkoly testují širokou škálu intelektuálních schopností a poskytují komplexní pohled na inteligenci uchazeče a vlastní souhrnnou hodnotu jeho IQ. Proto je důležité se před samotným testováním seznámit s různými typy úloh a pravidelně je cvičit, aby bylo možné dosáhnout co nejlepšího výsledku.

3. Osobnostní část psychotestů

Zde se hodnotí, zda vaše osobnostní rysy a charakter odpovídají profilu, který hledají bezpečnostní sbory. Kromě tradičních osobnostních dotazníků se zde často používají i testy projektivní, například kresba listnatého stromu, kresba mužské a ženské postavy, kresba moře a podobně. Projektivní testy bývají obvykle doplňkem testů osobnostních, přičemž klinickým psychologům následně pomáhají lépe pochopit vaši osobnost, emoční stav a způsob, jakým vnímáte svět kolem sebe.

V ideálním případě bezpečnostní sbory hledají jedince, kteří jsou:

 • Odpovědní a mají vysokou pracovní morálku.
 • Psychicky stabilní, s dobrou schopností zvládat stres a krizové situace.
 • Rychlí v rozhodování, ale zároveň schopni hluboké analýzy.
 • Emocionálně inteligentní, asertivní a s výbornými komunikačními dovednostmi.

4. Pohovor s klinickým psychologem

Je to klíčová část celého procesu. Během tohoto pohovoru se bude diskutovat o vašich odpovědích v předchozích částech testu. Je důležité být upřímný, otevřený a připravený diskutovat o svých zkušenostech, názorech a pohledech na různá témata. Přestože může být lákavé představit se v co nejlepším světle, zkreslené nebo neupřímné odpovědi mohou vést k nesprávným výsledkům. Důraz je kladen i na to, jak komunikujete, jak reagujete na kritiku a jak reflektujete své chování.

Užitečné rady pro přípravu na psychotesty k policii

Příprava na psychotesty k policii a bezpečnostním sborům obecně, je klíčovým krokem k úspěšnému průchodu selekčním řízením. Zde je několik doporučení, jak optimalizovat vaši přípravu a maximalizovat šance na úspěch:

 • Poznejte své slabiny a síly. Prověřte své schopnosti pomocí cvičných testů a identifikujte oblasti, kde potřebujete více praxe.
 • Stanovte si pravidelný tréninkový plán. Místo toho, abyste se snažili vše stihnout na poslední chvíli, začněte se připravovat s dostatečným předstihem. Dělejte pravidelné krátké tréninkové seance, abyste si osvojili správné návyky a postupy.
 • Odpočívejte. Je stejně důležité dát svému mozku čas na regeneraci. Zajistěte si dostatek spánku, vyhněte se stresu a udržujte zdravý životní styl.
 • Zkoušejte různé testovací strategie. Někdy může být účinné vynechat složité otázky a vrátit se k nim později, nebo nejprve vyřešit otázky, v nichž jste si jisti.
 • Seznamte se s formátem testu. Pokud víte, co od testu očekávat, můžete se cítit klidněji a soustředit se na otázky místo na to, jak test funguje.
 • Pracujte na svém časovém managementu. Mnoho psychotestů je časově omezených. Trénujte se tak, abyste dokázali odpovědět na všechny otázky v daném časovém limitu.
 • Získávejte zpětnou vazbu. Pokud je to možné, diskutujte o svých výsledcích s odborníky nebo se spolukandidáty. Mohou vám poskytnout cenné rady a perspektivy, na které byste sami nepřišli.
 • Připravte se i na osobní rozhovor. Mějte na paměti, že kromě písemných testů vás čeká i rozhovor s psychologem. Zkuste simulovat rozhovory s přáteli nebo rodinnými příslušníky, abyste se cítili v rozhovoru přirozeně a sebevědomě.
 • Buďte upřímní. Nezkoušejte "přelstít" test tím, že budete odpovídat tak, jak si myslíte, že byste měli. Odpovídejte upřímně a otevřeně, protože zkreslené odpovědi mohou vést k nesprávným výsledkům.
 • Udržujte klidnou mysl. Je přirozené cítit nervozitu, ale důvěřujte svým schopnostem a připravte se co nejlépe. Meditace, hluboké dýchání nebo relaxační techniky mohou pomoci udržet klid a soustředění.

Se správnou přípravou a sebevědomím můžete zvládnout psychotesty a dosáhnout svého cíle stát se součástí bezpečnostních sborů.

Přejeme vám mnoho úspěchů!

Můžete být úspěšní

Získejte dostatečnou zkušenost a jistotu procvičováním policejních psychotestů, které jsme pro vás připravili. Tréninkem a jejich soustavným opakováním můžete své šance na úspěch u skutečných psychotestů zvýšit i mnohonásobně!